Privacy

Tiltshift B.V., gevestigd te Heemstede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn te bereiken via info@tiltshift.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tiltshift B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je hebt aangegeven om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tiltshift B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst

Bedrijfsgegevens bij aangaan van een overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden

Tiltshift B.V. deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tiltshift B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tiltshift B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tiltshift.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tiltshift B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tiltshift.nl.